Częścią procesu rozwodowego, sprawy o uregulowanie kontaktów lub władzę rodzicielską, jest często badanie przez OZSS lub biegłego psychologa. 

W poniższym artykule przedstawiamy 10 najważniejszych informacji o badaniu prowadzonym przez OZSS, zarówno w ujęciu prawnym, jak i psychologicznym.

 

1. Czym jest OZSS?

OZSS jest skrótem od nazwy: Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych. Najczęściej tworzy się go na terenie, który obejmuje obszar działania jednego sądu okręgowego.

 

2. W jakich sprawach OZSS wydaje opinie?

OZSS opiniuje w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, czyli w sprawach o rozwód, ustalenie, uregulowanie kontaktów i władzę rodzicielską. 

 

3. Kto wchodzi w skład Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów?

W skład OZSS wchodzą specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Nie oznacza to jednak, że w każdym badaniu uczestniczą wszyscy specjaliści. Najcześciej opinie OZSS w sprawach rodzinnych sporządza psycholog i pedagog. Zdarzają się też sytuacje, że badanie przeprowadza dwóch psychologów.  Psychiatra, czy lekarz o innej specjalizacji będzie uczestniczył w badaniu tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie wskazane przez sąd.

 

4. W jakich sprawach i kiedy sąd kieruje na badanie w OZSS?

Każda ze stron postępowania rozwodowego może złożyć wniosek o przebadanie w OZSS. Nawet jeśli żadna ze stron nie złoży wniosku, to sąd samodzielnie może podjąć decyzję i skierować rodzinę na badanie.

 

5. Jaki jest zakres badań prowadzonych przez OZSS?

Sąd wydając postanowienie kierujące na badanie, przedstawia pytania do biegłych lub wskazuje, jaki zakres powinien zostać poddany diagnozie. Najczęściej ocenie podlega więź pomiędzy dzieckiem a rodzicami oraz ich kompetencje wychowawcze. Specjaliści badają, który rodzic powinien sprawować opiekę, czy wskazany jest podział opieki po połowie pomiędzy rodzicami oraz jak ukształtować kontakty.

Po sądowym wydaniu postanowienie kierującego na badanie przez OZSS, rodzic może złożyć wniosek o ustalenie innych, dodatkowych okoliczności i zadać dodatkowe pytania skierowane do OZSS. Ten adekwatny do sprawy zakres dodatkowych pytań jest bardzo ważny, bo biegli i specjaliści z OZSS, nie mogę wypowiedzieć się ponad to, co zostało wskazane przez sąd i rodziców.

📒 Zapoznajcie się z e-bookiem ze zbiorem ponad 190 pytań podzielonych na 18 kategorii, które możesz wykorzystać w swoim wniosku. W pakiecie znajduje się również wzór wniosku do sądu o badanie i rozszerzenie tezy dowodowej. 

Kluczowe pytania do badania OZSS i biegłych psychologów

6. W jaki sposób należy przygotować się do badania w OZSS?

Istnieją 4 ważne zasady, których należy przestrzegać, by dobrze przygotować siebie i dziecko do badania w OZSS

① Na badanie do OZSS weź dla siebie i dzieci coś do picia i jedzenia, bo badania często trwają wiele godzin. Dodatkowo zabierz dla dziecka zabawkę lub coś, czym dziecko będzie mogło się zająć.

② Jednym z elementów procesu diagnostycznego jest to, że dziecko wraz z diagnostą, bez rodzica udaje się na badanie. Konieczne poinformuj i przygotuj do tego dziecko oraz uprzedź je o tym, co będzie się działo podczas tej analizy. Bardzo ważne jest, aby dziecko było o wszystkim uprzedzone.

③ Przygotuj dokumenty związane z rozwojem Twojego dziecka, książeczkę zdrowia oraz opinie o dziecku. 

④ Ułóż w głowie i wyodrębnij najważniejsze informacje o sobie, czasie spędzanym z dzieckiem, jego zainteresowaniach.

 

📒 Przygotuj się do badania OZSS od strony praktycznej – uzupełnij akta sprawy, zapoznaj się z nimi. Dowiedz się co mówić, jak zachowywać się podczas badania i jak zadbać o dziecko w tym czasie: 

Ebook Jak przygotować się do badania OZSS i biegłych psychologów. Teoria. Praktyczne ćwiczenia Ebook

 

7. Metody badawcze stosowane przez OZSS

W procesie diagnostycznym w sprawach rodzinnych wyróżnia się następujące metody badawcze: analiza akt sprawy, wywiad, obserwacja, testy i metody kwestionariuszowe. 

Analizując sprawy Klientów Kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych możemy stwierdzić, że w wydanych opiniach najczęściej przeprowadzane są: 

  • wywiad – w takim przypadku pytania dotyczą rodziny z której pochodzisz, historii związku, oceny drugiego rodzica oraz dziecka: przebiegu ciąży, przebytych chorób oraz jego rozwoju,
  • obserwacja – dotyczy relacji dziecka z każdym rodziców.

W większości przypadków stosowanymi testami i kwestionariuszami są te mierzące: 

a) kompetencje rodzicielskie:  

  • CUIDA – Kwestionariusz do Oceny Kandydatów na Rodziców Adopcyjnych, Opiekunów, Opiekunów Prawnych i Mediatorów,
  • TKR Test Kompetencji Rodzicielskich,

b) osobowość:

  • EPQ-R – Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R,
  • NEO-FFI – Inwentarz Osobowości NEO-FFI,

c) pozostałe:

  • RISB – Test Niedokończonych Zdań Rottera,
  • STAI – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI.

 

8. Jaki termin ma OZSS na wydanie opinii?

Zgodnie z prawem termin na przygotowanie opinii OZSS to 21 dni od dnia badania. Opinia wysyłana jest do sądu, następnie sąd przekazuje/wysyła ją do każdej ze stron. Jeśli masz pełnomocnika, zostanie ona dostarczona pełnomocnikowi.

 

9. Czy można zakwestionować wydaną przez OZSS opinię?

Kiedy nie zgadzasz się z treścią opinii OZSS, konieczne jest przygotowanie do niej zarzutów. Zarzuty mogą należeć do kategorii prawnej lub/i psychologicznej. Przede wszystkim dotyczą nieprawidłowości w odniesieniu do akt sprawy i faktów. Zarzuty psychologiczne dotyczą również metod badawczych, przebiegu badania i zakresu związanego bezpośrednio z wiedzą specjalistyczną psychologiczną. 

W Kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych podważeniem opinii OZSS zajmuje się psycholog sądowy na stałe zatrudniony w kancelarii, specjalizujący się w przygotowaniu ekspertyz psychologicznych w postępowaniach sądowych rodzinnych. 

 

10. Jaki jest termin na przygotowanie zarzutów (zastrzeżeń) do opinii OZSS?

Przekazując opinię, sąd wskazuje termin w jakim należy przedstawić ewentualne uwagi do opinii. Od decyzji sądu zależy jak długi będzie to czas, najczęściej jest to 21 dni, choć zdarzają się sytuacje, że sąd wyznacza 7 lub 14 dni. 

 

Jeśli szukasz Kancelarii, która w Twoim imieniu ma wnieść zarzuty (zastrzeżenia) do opinii OZSS lub przygotować Cię do badania, skontaktuj się z nami :

✆ telefonicznie: +48 727 271 288

✉ mailowo: biuro@centrumsprawrozwodowych.pl

Kancelaria Centrum Spraw Rozwodowych specjalizuje się w prawie rodzinnym i sprawnym prowadzeniu postępowań rozwodowych w zakresie m.in.: podziału majątku, ustalenia kontaktów z dzieckiem czy wysokości alimentów.

 

Zespół Kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych