W systemie wartości Polaków silnie zakorzeniła się instytucja małżeństwa. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dochodzi do rozwodu. Prawo cywilne określiło rozwód jako ustanie małżeństwa na skutek rozwiązania go przez sąd na wniosek jednego bądź obojga małżonków. 

W obecnych czasach rozwody stały się zjawiskiem niemal powszechnym, a rozpad więzi między małżonkami nie jest pojęciem obcym dla społeczeństwa. Warto też wskazać, że przyczyny rozwodów są bardzo istotne – wpływają na to, kto ponosi winę i odpowiedzialność za rozpad pożycia małżeńskiego. Ustalenie przyczyny rozwodu jest także ważne pod kątem psychologicznym. Analizując przyczyny rozwodu, możemy uchronić się od ponownego popełnienia tych samych błędów, możemy nauczyć się również inaczej budować inne relacje.

W dzisiejszym wpisie chcemy przybliżyć Państwu przyczyny rozwodów w Polsce oraz ich ujęcie w statystyce. Dane, które przedstawia GUS dotyczą roku 2018. 

1⃣ Pierwszą przyczyną jest niezgodność charakterów. Jest to najbardziej pojemna przyczyna, w której zakresie można umieścić bardzo dużo powodów rozstania – obawy przed samotnością, chęć posiadania dziecka, odmienność zainteresowań. Według danych GUS w 2018 roku ta przyczyna była wskazywana 15 563 razy jako wyłączna przyczyna rozwodu. Jest to zatem przyczyna numer jeden. Analizując te wyniki, można stwierdzić, że dla małżeństwa ważne są wspólne cechy, zainteresowania, gdyż to podobieństwa łączą. 

2⃣ Drugą przyczyną rozwodów jest niedochowanie wierności małżeńskiej. Jest to obowiązek osób, które są małżeństwem, więc zdrada jest tutaj sytuacją niedopuszczalną. Według danych GUS na zdradę jako powód rozwodu wskazywano 3 581 razy. Natomiast w połączeniu z innymi przyczynami zdrada była wskazana 10 220 razy

3⃣ Trzecią w kolejności przyczyną jest nadużywanie alkoholu. Osoby, które funkcjonują w związku z osobą uzależnioną od alkoholu, także ponoszą negatywne konsekwencje, gdyż mogą stać się osobami współuzależnionymi. Zgodnie z danymi, powód ten został wskazany 

1882 razy , natomiast w połączeniu z innymi powodami, wskazywano go 7845 razy. 

4⃣ Czwarta przyczyna rozwodu to dłuższa nieobecność małżonka. W dobie licznych wyjazdów za granicę w celach zawodowych ta przyczyna wydaje się mieć uzasadnienie – małżonkowie z czasem zaczynają oddalać się od siebie, żyją osobno, co sprzyja utracie więzi emocjonalnej i fizycznej.  Strony tę przyczynę wskazywały w 731 przypadkach. 

5⃣ Przyczyna numer 5 – naganny stosunek do członków rodziny. Przyczyna ta występuje, kiedy jedna ze stron źle traktuje bliskich drugiego małżonka. Do nagannego stosunku do członków rodziny można zaliczyć: stosowanie przemocy, ubliżanie, poniżanie, zachowywanie się niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Przyczynę tę wskazywano 528 razy. 

6⃣ Kolejną przyczyną są nieporozumienia na tle finansowym. Przyczyna ta związana jest ze zjawiskiem nieróbstwa, a także różnicy w zarobkach małżonków. Nieróbstwo pojawia się wówczas, kiedy strona nie podejmuje pracy i nie podejmuje działań, które mają na celu uzyskanie dochodu. Powód ten został wskazany 427 razy.

7⃣ Często wskazywaną przyczyną są także różnice światopoglądowe. Chodzi tutaj o różnice w postrzeganiu szeroko pojętego świata – religii, polityki, wychowania dzieci, różnice w postrzeganiu innych kwestii społecznych. Zostało to wskazane 194 razy.

 

Powyższe przyczyny rozwodów to najczęściej wskazywane w pozwach rozwodowych powody rozwodu małżonków. Zgodnie z danymi, które GUS gromadzi co roku, przyczyny te ciągle pozostają w czołówce powodów rozwodu, a ustanie małżeństwa staje się zjawiskiem coraz częstszym. 

 

Zespół Kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych