Wyrok sądu nie zawsze zadowala dwie strony postępowania. Bardzo często jest to widoczne w wyrokach rozwodowych, kiedy jedna ze stron nie zgadza się z rozstrzygnięciami zawartymi w orzeczeniu. Wówczas strona może wnieść apelację od wyroku rozwodowego. 

Wyrok sądu I instancji strona może zaskarżyć przez wniesienie apelacji, a apelację rozpatruje sąd II instancji. W dzisiejszej publikacji wyjaśnimy:

  • jak i gdzie można złożyć apelację,
  • jaki jest koszt apelacji,
  • co powinna zawierać apelacja,
  • dlaczego warto powierzyć przygotowanie apelacji pełnomocnikowi. 

 

Złożenie apelacji  – kiedy jest możliwa i gdzie ją złożyć

Na początku warto pokrótce wyjaśnić to, czym jest apelacja. Apelacja jest środkiem odwoławczym, który ma na celu poddanie sądu I instancji kontroli zasadności oraz legalności. Polega na ponownym rozpoznaniu danej sprawy przez sąd II instancji, jednak rozpoznanie sprawy będzie opierało się na wskazanym zakresie i podniesionych w apelacji zarzutów. 

Apelacja służy temu, aby uniemożliwić uprawomocnienie się danego wyroku i przenieść rozpoznawanie sprawy do sądu wyższej instancji. 

Aby było możliwe złożenie apelacji, niezbędne jest wcześniejsze złożenie do sądu wniosku o uzasadnienie wyroku. Jest to pierwszy krok, który należy wykonać, aby można było odwołać się od wyroku rozwodowego. Wniosek ten należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Kiedyś wniosek ten nie podlegał opłacie, jednak obecnie koszt wniosku to 100 złotych. Sąd w terminie 7 dni powinien również uzasadnić wydany wyrok, jednak przekroczenie tego terminu przez sąd, nie tworzy skutków prawnych dla niego, ponieważ jest to termin tzw. instruktażowy. 

 

Kolejnym krokiem jest złożenie w sądzie apelacji. Strona ma na to 14 dni od dnia otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. Apelacja również jest płatna. Koszt apelacji wynosi 600 złotych. 

 

Wymogi formalne apelacji

Apelacja powinna spełniać wymogi pisma procesowego, a ponadto zawierać:

  • oznaczenie danego wyroku, który jest zaskarżony. Należy również zaznaczyć, czy wyrok ten jest zaskarżony w części czy w całości, 
  • przedstawienie zarzutów w sposób zwięzły i precyzyjny,
  • uzasadnienie zarzutów,
  • wniosek o zmianę bądź uchylenie wyroku (w części lub w całości), 
  • własnoręczny podpis, 
  • załączniki.

Do apelacji trzeba dołączyć również dowód uiszczenia opłaty w kwocie 600 złotych. Należy również dołączyć odpis dokumentu dla drugiej strony. 

Jeśli wszystkie wymogi formalne co do apelacji zostaną spełnione, wówczas sąd II instancji zbada prawidłowość orzeczenia wydanego przez sąd I instancji. Duże znaczenie mają tutaj zarzuty oraz ich uzasadnienie. 

Apelację rozpatruje sąd apelacyjny w składzie 3 sędziów zawodowych. Sąd rozpatruje apelację tylko w takim zakresie, w jakim został zaskarżony wyrok sądu I instancji. Jeśli została zaskarżona tylko część wyroku np. sposób uregulowania kontaktów z dziećmi – sąd apelacyjny pochyli się tylko nad tym zagadnieniem. Wyrok wydany przez sąd apelacyjny kończy proces sądowy, a małżeństwo ustaje. 

 

Czy apelację powinien napisać pełnomocnik

Apelację można napisać samodzielnie, jednak pismo to powinno być bardzo precyzyjne. Jak wcześniej wspomnieliśmy, w apelacji bardzo ważne są zarzuty oraz ich dobre uzasadnienie. Sąd zajmuje się tylko kwestiami, które są przedmiotem apelacji. Jeśli po zapadnięciu wyroku sądu I instancji pojawiły się wyjątkowe okoliczności, wówczas w apelacji można powoływać dowody na okoliczności, które pojawiły się po wyroku. Najlepszym wyjściem jest zlecenie napisania apelacji pełnomocnikowi, który wcześniej prowadził sprawę rozwodową, gdyż to on zna najlepiej całą sprawę. 

 

Zespół Kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych