Podczas trwającego postępowania rozwodowego należy ustalić przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego. Ma to duże znaczenie przy ustalaniu winy. Jest to konieczne do rozstrzygnięcia sprawy i zakończenia postępowania, a wyjaśnienie tej kwestii to zadanie sądu. 

Przyczyny rozwodu dzielą się na zawinione oraz niezawinione. W dzisiejszej publikacji bliżej przyjrzymy się jednej z przesłanek rozwodu, czyli zaburzeniom psychicznym.

Choroba psychiczna małżonka a wina rozkładu pożycia

Co do zasady, nie można przypisać winy małżonkowi, który choruje psychicznie. W każdym postępowaniu przed sądem, zadaniem sądu jest rozpatrzenie sprawy na podstawie indywidualnych informacji. Sąd ocenia zachowania strony, kierując się konkretnymi danymi, które pojawiają się w tej konkretnej sprawie. 

Zgodnie z orzecznictwem przyjmuje się, że choroba psychiczna małżonka, zaburzenia psychiczne mogą wykluczyć jego winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Ocenę tę uzależnia się od rodzaju choroby, jak również od tego, co było dokładną przyczyną rozkładu pożycia między małżonkami. Mogło być to bowiem jednorazowe zdarzenie lub ciąg różnego rodzaju przyczyn i zdarzeń. 

Jak wcześniej wspomnieliśmy, małżonkowi, który choruje psychicznie, nie można przypisać winy za rozpad małżeństwa. Może jednak zdarzyć się tak, że po ocenie zebranych dowodów okaże się, że zachowania osoby chorej doprowadziły do rozwodu. W takiej sytuacji prawdopodobnym rozstrzygnięciem sprawy jest orzeczenie rozwodu z przyczyn, które leżą po stronie powoda/pozwanego. Jednak przyczyny te są niezawinione. W praktyce oznacza to brak winy po którejkolwiek ze stron. 

 

Odmowa poddania się leczeniu przez chorego małżonka

Choroby psychiczne czy zaburzenia psychiczne mogą ciągnąć się latami, mogą być również przeplatane okresami remisji. W tych okresach osoba chora może mieć świadomość swoich czynów czy zachowań, więc w tej sytuacji mogą one zostać uznane za naganne. Za przykład nagannego zachowania się chorego małżonka uważa się odmowę poddania się leczeniu, a także przerwania leczenia w sytuacji, kiedy małżonek jest świadomy swojej choroby i możliwych konsekwencji braku leczenia. 

 

Przemijające zakłócenia psychiczne a wina małżonka

Według dostępnego orzecznictwa możliwość przypisania winy niepoczytalnemu małżonkowi jest wyłączona. Dotyczy to również przemijających zakłóceń psychicznych, w czasie których miały miejsce pewne zachowania prowadzące do rozkładu pożycia małżeńskiego. Należy wspomnieć o sytuacji, kiedy to małżonek samodzielnie wprowadza się w stan przemijających zakłóceń psychicznych poprzez np. zażywanie narkotyków. Wówczas takie działania małżonka uznaje się za zawinione. 

 

Rozwód z powodu zaburzeń psychicznych małżonka

Problematyka chorób psychicznych i rozpadu małżeństwa to temat kontrowersyjny, głównie ze względu na aspekt moralny. Pomimo, że wina chorego małżonka jest wyłączona, to zgodnie z orzecznictwem można mówić o współwinie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Ocena zależy jednak od indywidualnego przypadku i okoliczności. 

 

Jak widać, choroba psychiczna ma bardzo duży wpływ na przebieg postępowania rozwodowego. W naszej Kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych stawiamy na rzetelność i dbałość o Klienta, dlatego wszystkie sprawy tego typu konsultowane są również z psychologiem. Dzięki stałej współpracy z psychologiem, Klient ma dostęp do wszechstronnej pomocy – zarówno pod względem prawnym, jak i psychologicznym.

 

Zespół Kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych