Zdarza się, że postępowanie rozwodowe trwa bardzo długo. Dotyczy to sytuacji, kiedy jeden małżonek chce rozwodu z orzeczeniem o winie. Częste są  sytuacje, kiedy to postępowanie rozwodowe trwa, a małżonkowie wiążą się z innymi partnerami.

Zdrada a rozkład pożycia małżeńskiego

Jedną z najczęściej występujących przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego jest zdrada. Bez wątpienia akt fizyczny jest zdradą, który narusza wartości moralne. Jest też przejawem nielojalności wobec małżonka. Często bywa tak, że małżonek, który dopuszcza się zdrady w trakcie trwania małżeństwa, jest winny rozpadowi małżeństwa. Naruszeniem wierności jest również wszelkie inne zachowanie, które można określić mianem cudzołóstwa. Jednocześnie przekracza też granice przyzwoitości. Zachowania takiego rodzaju są naganne. Zdrada nie dotyczy zatem tylko aktu fizycznego, ale również innych czynności, które mogą wywołać przekonanie o tworzeniu bliskich relacji z osobą trzecią. Jest to tzw. zdrada emocjonalna. 

 

Wina za rozkład pożycia 

Kiedy sąd orzeka o winie za rozkład pożycia małżeńskiego, najpierw musi przeanalizować to, czy między zachowaniami stron pojawił się związek przyczynowy. Jeśli naganne zachowania pojawiły się już po rozkładzie pożycia małżeńskiego, nie można małżonkowi przypisać winy za rozpad związku. 

Podczas postępowania sąd nie analizuje stopnia winy strony; orzeka po prostu to, która ze stron przyczyniła się do rozpadu małżeństwa. Sąd ustala czy naganne zachowanie przyczyniło się do rozkładu pożycia, a nie to, która strona zawiniła w większym stopniu. 

 

Nowy związek podczas postępowania rozwodowego

Sam rozpad związku małżeńskiego to fakt.  Kiedy dojdzie do rozpoczęcia nowej relacji już po faktycznym rozpadzie związku małżeńskiego, nie można mówić o zdradzie. Można przyjąć, że małżeństwo przestało istnieć zanim pojawiła się relacja z nowym partnerem.  

W takiej sytuacji najlepiej udowodnić, że nowy związek nie był przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego, a więzi między małżonkami ustały wcześniej.

Poznanie nowego partnera czy też partnerki już po rozkładzie pożycia nie wpływa na winę małżonka. Jeśli strona poznała nowego partnera po złożeniu pozwu rozwodowego, wówczas nie będzie to rozpatrywane przez sąd w kategorii winy. Warto dodać, że zasada ta działa w dwie strony. Strony nie powinny podczas rozprawy wykorzystywać faktu, że druga strona poznała nową osobę, z którą chce budować przyszłość. Każdorazowo sąd analizuje indywidualny przypadek, dowody i dopiero na tej podstawie wydaje orzeczenie. 

 

Zespół Kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych