Miejscowość, dnia ………………. r.

Sąd Okręgowy w……………………

………. Wydział ……………………

ul. …………………

…………………….

Powódka/Powód: Imię i Nazwisko, zamieszkała/zamieszkały przy ul. ……………., ………………..,

PESEL: ……………..

Pozwana/Pozwany: Imię i Nazwisko, zamieszkała/zamieszkały przy ul. ………….., ……………….,

PESEL: ………………

POZEW O ROZWÓD

Wnoszę o:

  1. rozwiązanie małżeństwa stron zawartego w dniu ……………… r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w…………….. (akt małżeństwa nr ……/…….) poprzez rozwód bez orzekania o winie stron;
  2. zasądzenie od pozwanej/pozwanego na rzecz powódki/powoda zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Strony zawarły związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w …………. w dniu ……………. r.

Dowód: 1. odpis skrócony aktu małżeństwa stron na okoliczność zawarcia przez strony związku małżeńskiego

  (W tym miejscu opisuje się jak układało się pożycie, czy od początku trwania małżeństwa strony nie mogły dojść do porozumienia czy rozpad małżeństwa miał miejsce po jakimś czasie. Jak aktualnie wygląda sytuacja między Wami? Czy mieszkacie razem ale prowadzicie osobne gospodarstwa domowe? Jeśli nie mieszkacie razem proszę wskazać od jakiego czasu??

Dowód: przesłuchanie stron na okoliczność całkowitego i trwałego rozkładu pożycia

Mając na uwadze, że małżeństwo jest fikcją wnoszę jak na wstępie.

podpis

Załączniki:

  • dowód uiszczenia opłaty od pozwu
  • odpis pozwu wraz z załącznikami
  • odpis skrócony aktu małżeństwa