Zgodnie z obietnicą, publikuję wzór porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, zwanym również planem wychowawczym.

W filmie mówiłam o wspólnym spędzaniu urodzin, nie wiem kiedy przypadają Twoje urodziny i może się zdarzyć, że akurat będą one wtedy kiedy to Ty sprawujesz opiekę nad dzieckiem. Jeśli jednak urodziny nie przypadają w tym czasie dodajcie do § 3 w punkcie f):

 • każdorazowo urodziny Matki/Ojca przypadające na dzień ……, dziecko spędzać będzie z Matką/Ojcem od dnia (tu wpisujemy datę poprzedzającą urodziny) od godziny 18.00 do ( tu wpisujemy datę urodzin) do godziny 18.00;

Zastanówcie się jak chcecie spędzać urodziny dziecka, możliwości jest kilka:

 • wspólnie orgazniazujecie dziecku czas w dniu urodzin,
 • dziecko spędza urodziny zgodnie z ustaleniami zawartymi w porozumieniu a przyjęcie urodzinowe organizuje osobno każde z rodziców – takie rozwiązanie jest szczególnie lubiane przez dzieci 🙂 dwa razy świętowanie urodzin 🙂

Dopasujcie porozumienie do rytmu dnia, do tego jak żyjecie. Pisanie w planie rodzicielskim, że dziecko zostanie odebrane o godzinie 8.00 w sytuacji gdy wstajecie w weekend o 9.00 jest niepotrzebnym utrudnianiem życia.

Analogicznie ustalenie godziny powrotu dziecka musi uwzględniać godzinę o której dziecko chodzi spać. Dziecko wracając do domu po nieobecności potrzebuje chwili czasu aby się odnaleźć. Ponadto dziecko zapewne będzie chciało opowiedzieć Ci co robiło oraz jak spędziło czas.

Jeśli jesteś na etapie przekazania dziecku informacji o waszej sytuacji rozwodowej – skorzystaj z porad – link.

Porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej

i utrzymaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie

_______________________________

                                                                                                                                miejsce i data

Dane dziecka/dzieci:

_____________________________________

imię nazwisko

_____________________________________

data urodzenia

Dane rodziców:

_____________________________________

matka imię i nazwisko

_____________________________________

ojciec imię i nazwisko

§1

Władza rodzicielska

Rodzice zgodnie ustalają, iż obojgu rodzicom przysługuje nieograniczona władza rodzicielska nad ich wspólnym dzieckiem/dziećmi.

§2

Miejsce pobytu dziecka

Rodzice zgodnie ustalają, że miejscem zamieszkania dziecka będzie każdorazowe miejsca zamieszkania matki.

§3

Wykonywanie kontaktów z dzieckiem 

1. Dziecko przebywać  będzie pod opieką matki/ ojca (wpisujecie osobę z którą dziecko nie mieszka na stałe):

 • w każdy pierwszy i trzeci weekend miesiąca od piątku od godziny zakończenia przez dziecko zajęć  przedszkolnych/ szkolnych do niedzieli do godziny 18:00;

b) wakacje:

 • w lata parzyste: od dnia następującego po dniu zakończenia roku szkolnego od godziny 10:00 do dnia 31 lipca do godziny 18:00,
 • w lata nieparzyste: od 31 lipca od godziny 10:00 do 30 sierpnia do godziny 18:00;

c) ferie zimowe:

 •  w lata parzyste: przez jeden tydzień, tj. od piątku poprzedzającego rozpoczęcie ferii od godziny         zakończenia przez dziecko zajęć przedszkolnych/szkolnych do soboty do godziny 18:00,
 • w lata nieparzyste: przez jeden tydzień, tj. od soboty od godziny 18:00 do niedzieli do godziny  18:00;

d) Święta Bożego Narodzenia:

 • w lata parzyste: od 23 grudnia od godziny 10:00 do 25 grudnia do godziny 20:00 oraz od 31  grudnia od godziny 10:00 do 2 stycznia roku następnego do godziny 18:00;
 • w lata nieparzyste: od 26 grudnia od godziny 10:00 do 30 grudnia do godziny 18:00

e) Wielkanoc

 • w lata parzyste: od Wielkiej Soboty od godziny 15:00 do Poniedziałku Wielkanocnego do  godziny 12:00,
 • w lata nieparzyste: od Wielkiej Środy od godziny zakończenia zajęć szkolnych do Wielkiej Soboty do godziny 15:00, od Poniedziałku Wielkanocnego od godziny 12:00 do wtorku bezpośrednio przypadającego po nim do godziny 18:00;

f) pozostałe święta

 • w lata nieparzyste: od 5 stycznia od godziny zakończenia zajęć przedszkolnych/ szkolnych do 6 stycznia do godziny 18:00,
 • w lata parzyste: od 30 kwietnia od godziny zakończenia zajęć przedszkolnych/szkolnych do 3 maja do godziny 18:00,
 • od środy bezpośrednio przypadającej przed Bożym Ciałem od godziny zakończenia zajęć szkolnych do poniedziałku bezpośrednio przypadającego po Bożym Ciele do godziny rozpoczęcia zajęć szkolnych,
 • od 31 października od godziny zakończenia zajęć szkolnych do
  1 listopada do godziny 18:00,
 • od 10 listopada od godziny zakończenia zajęć szkolnych do 11 listopada do godziny 18:00.

2. Rodzice zgodnie zobowiązują się do przestrzegania powyższych ustaleń, w tym godzin i terminów spotkań. 

3. W przypadku wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych rodzic u którego to zdarzenie wystąpiło niezwłocznie informuje drugiego rodzica.

4. Dziecko ma prawo do swobodnego telefonicznego kontaktu z każdym z rodzicem lub drogą elektroniczną  każdego dnia w roku.

5. Rodzic, u którego aktualnie nie przebywa dziecko ma prawo do swobodnego kontaktu w granicach 

6. W przypadku wyjazdu z dzieckiem po za stałe miejsce zamieszaknia rodzica, rodzice zobowiązują się każdorazowo do poinformowania i przekazania danych miejsca w których przebywać będzie dziecko.

7. Rodzie zobowiązują się nie utrudniać wzajemnych kontaktów z dzieckiem.

8. Rodzice zobowiązują się do nieutrudniania kontaktów z rodziną drugiej strony.

§4

Decyzje w sprawach dziecka

Rodzice zgodnie ustalają, że  w istotnych sprawach dotyczących dziecka i jego majątku decyzje będą podejmowane wspólnie.

§ 5

Alimenty

 1. Matka/Ojciec zobowiązuje się do płacenia alimentów na rzecz (imię i nazwisko dziecka) w kwocie ………….  miesięcznie. (Jeśli macie więcej niż jedno dziecko, piszemy jaka kwora alimentów przysługuje na każde z nich.)
 2. Alimenty płatne będą do 10 dnia każdego miesiąca na wskazany przez Matkę/Ojca (osoba do której przekazuje się alimenty) rachunek bankowy. Datą zapłaty jest dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowy.   

_________________________________                                    _________________________________

             podpis Matki                                                                                              podpis Ojca

powodzenia!

Magdalena Bajsarowicz