Podczas postępowania rozwodowego zdarzają się różne sytuacje. Niektóre małżeństwa zgodnie postanawiają o zakończeniu ich związku, natomiast w innych przypadkach jedna ze stron chce utrudnić rozstanie i nie pojawia się na rozprawie rozwodowej.

Kiedy zapada wyrok zaoczny na rozprawie rozwodowej

W rozprawie uczestniczą małżonkowie, którzy chcą zakończyć związek małżeński. Dla przypomnienia: strona, która złożyła pozew o rozwód to powód, natomiast druga strona jest pozwanym. Bardzo ważnym momentem postępowania rozwodowego jest doręczenie pozwanemu odpisu pozwu o rozwód wraz z wezwaniem na rozprawę.

W tym miejscu zaznaczamy jedną ważną kwestię: pozwany nie musi odebrać pisma fizycznie. Awizowaną przesyłkę uznaje się za skutecznie doręczoną. Zatem pozostawienie awiza oznacza, że pozwany otrzymał wezwanie na rozprawę i odpis pozwu rozwodowego. 

Wyrok zaoczny to wyrok, który może zapaść bez obecności pozwanego. Wyrok ten może zapaść w dwóch sytuacjach:

  • pozwany nie stawi się na rozprawie w sądzie i nie zajmie żadnego stanowiska (dotyczy to także stanowiska wyrażonego na piśmie),
  • pozwany stawi się na rozprawie rozwodowej, ale nie zajmie stanowiska. 

Wyrok bez obecności pozwanego, czyli tzw. wyrok zaoczny może zapaść dopiero po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, czyli przesłuchaniu świadków, przeanalizowaniu zebranej dokumentacji. Jeśli sąd na podstawie zebranego materiału dowodowego uzna, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, wówczas może wydać wyrok zaoczny.

 

Konsekwencje nieobecności na rozprawie rozwodowej

Unikanie pojawienia się na rozprawie rozwodowej nie jest korzystne dla żadnej ze stron. Nieodbieranie korespondencji z sądu również nie jest dobrym wyjściem. W ten sposób nie da się uniknąć rozwodu. Jak wcześniej wspomniano, sąd może wydać wyrok zaoczny podczas nieobecności pozwanego. 

W postępowaniach rozwodowych warto ustosunkować się do twierdzeń drugiej strony, które zostały zawarte w pozwie. Warto przedstawić swoje stanowisko w danej kwestii. Branie aktywnego udziału w postępowaniu rozwodowym, jeśli posiadasz dobre i wystarczające argumenty, może skutkować np. korzystniejszym orzeczeniem w kwestii winy za rozpad małżeństwa czy wysokości alimentów. Pozwany, który nie pojawia się na rozprawie rozwodowej, nie ma możliwości obronienia się przed zarzutami drugiej strony, co może prowadzić do niekorzystnych rozstrzygnięć.

 

Odwołanie od wyroku zaocznego

Od wyroku zaocznego pozwanemu przysługuje odwołanie. Zasady są dokładnie takie same jak w przypadku standardowego orzeczenia, kiedy strony brały czynny udział w rozprawie rozwodowej. Pozwany w treści sprzeciwu może uwzględnić swoje argumenty oraz udowodnić je zebranymi dowodami. Termin na wniesienie odwołania od wyroku zaocznego to 2 tygodnie od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem. 

 

Zespół Kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych