Mediacja to jeden ze sposobów na tanie i szybkie rozwiązanie konfliktu w sprawach rodzinnych. Jest alternatywą dla postępowania sądowego. W toku mediacji skłócone strony, przy wsparciu bezstronnego mediatora, samodzielnie lub przy wsparciu pełnomocnika dochodzą do porozumienia. Przedmiotem mediacji mogą być m.in.: alimenty, ustalenie kontaktów z dziećmi, władza rodzicielska, sprawy majątkowe i mieszkaniowe, edukacja dziecka oraz zarząd majątkiem dziecka.

Kim jest mediator?

Mediator to osoba godna zaufania. Strony mogą same go wybrać lub może to zrobić sąd. Mediatorem może zostać adwokat lub radca prawny, który posiada bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych. 

Sądy okręgowe prowadzą rejestry mediatorów. Przykładowo mediatorów z Wrocławia można znaleźć na: https://www.wroclaw.so.gov.pl/mediacje,m,mg,97 a mediatorów z Warszawy tu: https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/240/mediacja.

Rolą mediatora jest jedynie pomoc w wypracowaniu porozumienia a konflikt strony muszą rozwiązać samodzielnie. Mediator ma im to jedynie ułatwić poprzez prowadzenie rozmowy, pomoc w formułowaniu i zadawaniu pytań oraz przez łagodzenie napięć powstałych w trakcie prowadzonych negocjacji. 

Co daje mediacja stronom konfliktu?

Mediacja ma bardzo wiele zalet w sporach rodzinnych o rozwód, separację i o władzę rodzicielską, gdyż w sposób częściowy lub w całości pozwala rozstrzygnąć dany spór. 

Postępowanie mediacyjne może pomóc stronom konfliktu w:

 • Przyśpieszeniu zakończenia sporu
 • Odbudowaniu i utrzymaniu wzajemnych relacji
 • Ograniczeniu negatywnych emocjonalnych  i psychicznych skutków rozstania
 • Zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony
 • Obniżeniu finansowych kosztów rozstania
 • Ułożeniu relacji pomiędzy rodzicami a dzieckiem po rozstaniu

Jaki jest przebieg mediacji?

Mediacja jest dobrowolna dla stron konfliktu, więc w każdej chwili mogą z niej zrezygnować. Może być prowadzona przez mediatora z udziałem obu stron konfliktu, z ich pełnomocnikami lub z każdą z nich z osobna. Odbywa się poza sądem, w wynajętej i zaakceptowanej przez strony sali.

Mediator wyznaczony przez sąd lub wybrany przez strony kontaktuje się ze stronami w celu ustalenia terminu i miejsca mediacji. Na spotkaniu wyjaśnia stronom zasady mediacji oraz jej  przebieg, który jest poufny i nie może być wykorzystany w postępowaniu sądowym. 

Mediacja może zakończyć się ugodą, którą  podpisują strony. Końcowy protokół z mediacji nie zawiera stanowisk ani ocen stron. Po zakończeniu mediacji mediator przekazuje sądowi oryginał protokołu i ugody a stronom wręcza ich odpisy. 

Zawarta i zatwierdzona przez sąd ugoda zazwyczaj kończy postępowanie sądowe. W przypadku spraw o rozwód i separację trzeba będzie jeszcze potwierdzić ustalenia mediacji postanowieniem sądu lub wyrokiem sądowym. 

Ile kosztuje mediacja?

Koszty mediacji ze skierowania sądu są zdecydowanie niższe od kosztów sądowych i nie powinny przekroczyć 450 zł. Ponoszą je strony sporu po połowie, chyba że ustalą to inaczej. Do kosztów tych należy doliczyć podatek VAT.

I. Koszty mediacji sądowej:

a) spory niemajątkowe:

 • 150 zł  – wynagrodzenie mediatora za pierwsze posiedzenie
 • 100 zł – wynagrodzenie mediatora za każde kolejne posiedzenie
 • inne wydatki mediatora poniesione na mediację (np. koszty korespondencji do 30 zł)
 • koszty nieusprawiedliwionej nieobecności stron w wysokości nieprzekraczającej 70 zł.

b) spory majątkowe:

 • 1% wartości przedmiotu sporu (od 150 zł do 2 tyś. zł)
 • do 70 zł za wynajem pomieszczenia za każde posiedzenie
 • inne wydatki mediatora poniesione na mediację (np. koszty korespondencji do 30 zł)
 • koszty nieusprawiedliwionej nieobecności stron w wysokości nieprzekraczającej 70 zł.

Strona może otrzymać zwrot wniesionej opłaty sądowej za wniesienie sprawy w wysokości:

 • 75% jeżeli dojdzie do zawarcia ugody w trakcie rozprawy lub 
 • 100%, gdy dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy.

II. Koszty mediacji prowadzonej przez ośrodek mediacyjny:

 • wysokość kosztów ustalona jest na podstawie cennika ośrodka mediacyjnego, lub
 • wysokość kosztów ustalona jest na podstawie uzgodnień stron sporu z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.

Kancelaria Centrum Spraw Rozwodowych jest często pełnomocnikiem stron w trakcie prowadzonych mediacji. Pomagamy rozwodzącym się stronom wypracować kompromis  w sprawach podziału majątku, alimentów i w ustaleniu kontaktów z dziećmi. Zapraszamy do współpracy.

[spotkanie_2020]