Rozwód jest sytuacją bardzo trudną, która dostarcza wielu emocji, nierzadko negatywnych. Mediacja jest stosunkowo nowym rozwiązaniem na gruncie prawa cywilnego, które ma na celu wypracowanie kompromisu między stronami. 

Czym jest mediacja 

Mediacja bywa często postrzegana jako krok wyłącznie ku pogodzeniu się małżonków w konflikcie. Nic bardziej mylnego. Są to pewne techniki i narzędzia, które umożliwiają poprawę komunikacji między stronami. Najprościej mówiąc – mediacja jest ułatwieniem w komunikacji między stronami. To dobrowolna forma wsparcia w komunikacji przez osobę trzecią. Celem jest osiągnięcie takich ustaleń, które będą akceptowalne dla stron mediacji. Bezstronne i ugodowe rozstrzyganie sporów przez neutralną osobę, czyli mediatora jest kwintesencją mediacji. Jest on wybierany przez strony lub przez sąd.

Mediator pomaga osobom w osiągnięciu porozumienia, a także w komunikacji czy ustaleniu ustaleń dotyczących kwestii związanych z rozwodem. Mediator może również wspierać strony podczas mediacji, aby doszły do porozumienia. Wartością mediacji jest na pewno możliwość poprawienia stosunków w relacji. Niekoniecznie chodzi tutaj o cofnięcie decyzji o rozwodzie, lecz możliwość porozumienia się w istotnych kwestiach.

 

Przedmiot mediacji

Przede wszystkim przedmiotem mediacji jest ustalenie zasad rozstania, czyli sposób zakończenia konfliktu. Mediator pomaga wypracować i uzgodnić pewne rozwiązania, które będą zaakceptowane przez strony. Mediacja obejmuje także istotne sprawy związane z rodziną, które dotyczą: 

 • wychowania dzieci,
 • wysokości alimentów, 
 • częstotliwości kontaktów rodzica z dzieckiem,
 • innych ważnych kwestii związanych z dzieckiem np. jego leczenie, edukacja. 

W tym przypadku mediacja ma na celu dobro małoletnich dzieci, jeśli małżonkowie je posiadają. Jest to bowiem wartość nadrzędna. Mediacja jest dowolna i poufna – rozmowy z mediatorem są objęte tajemnicą. Warto wspomnieć też o tym, że w protokole po zakończonej mediacji nie zostaje umieszczona treść rozmów między stronami. Sam protokół zawiera treść ugody lub informację, że nie doszło do jej zawarcia. 

 

Postępowanie mediacyjne, czyli jak przebiega mediacja rozwodowa

Jeśli chodzi o postępowania rozwodowe, to najczęściej mediację wszczyna się na wniosek sądu. Zgodnie z przepisami, jeśli pojawią się przesłanki, które mogą świadczyć o tym, że małżeństwo ma szansę na pojednanie się, sąd może skierować małżeństwo na mediację. Jest ona pomocna także w procesie porozumienia się między małżonkami co do tych najważniejszych kwestii dotyczących sprawowania władzy rodzicielskiej czy alimentów. Strony z każdej chwili mogą zrezygnować z udziału w mediacji i nie będą ponosić konsekwencji swojej decyzji. 

Mediacja dzieli się na etapy. Etapem pierwszym mediacji rozwodowej są indywidualne spotkania z mediatorem. Mediator omawia z każdą ze stron reguły mediacji, przedstawia cele możliwe do osiągnięcia. Podczas rozmowy mediator uzyskuje informacje o przedmiocie sporu. Każda ze stron ma też szansę na przedstawienie swojego stanowiska. Jeśli strony są gotowe na spotkanie z mediatorem, podczas której porozmawiają, wówczas zostaje wyznaczony dogodny termin. Strony wraz z pomocą mediatora negocjują ustalenia i mają możliwość swobodnej wypowiedzi. Strony mogą także wysłuchać siebie nawzajem na neutralnym gruncie. Mediator nie może narzucać stronom gotowych rozwiązań, gdyż jest tutaj osobą neutralną, która ma pomóc w wypracowaniu porozumienia. 

Ugoda jest istotnym etapem mediacji, gdyż w niej zawierają się ustalenia stron, które muszą być przestrzegane przez nie.

 

Ile kosztuje mediacja rozwodowa

Jeśli mediacja wynika ze skierowania sądu, jej koszt nie przekracza 450 złotych. Pierwsze spotkanie z mediatorem to koszt 150 złotych, natomiast każde kolejne kosztuje 100 złotych. Jeśli strony zdecydują się na samodzielny wybór mediatora i udanie się na mediację, o koszcie decyduje mediator. 

 

Korzyści mediacji rozwodowej

Jeśli strony nie potrafią się porozumieć w najważniejszych kwestiach dotyczących rodziny, warto, żeby skorzystały z pomocy mediatora. Korzyści mediacji rozwodowej to:

 • dzięki mediacji możliwe jest zminimalizowanie negatywnych emocji między stronami, 
 • zrozumienie własnych potrzeb i potrzeb drugiej strony,
 • prawidłowe utrzymanie relacji między stronami,
 • ograniczenie negatywnych konsekwencji rozstania nie tylko dla stron, ale również dla dzieci,
 • samodzielne decyzje odnośnie uregulowania kontaktów między rodzicem a dziećmi, 
 • wypracowanie kompromisu między rozstającymi się osobami, 
 • kompleksowe rozstrzygnięcie najważniejszych kwestii,
 • ugoda zawarta podczas mediacji może skrócić czas trwania postępowania. 

 

Mamy nadzieję, że nasza publikacja przekonała Państwa, że mediacja jest wartym do rozpatrzenia narzędziem, kiedy strony zamierzają się rozstać, gdyż pomaga osiągnąć kompromis w tej trudnej sytuacji.

Zespół Kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych