Pozew rozwodowy to pismo procesowe, które wszczyna postępowanie sądowe w sprawie o rozwód. Ważne jest, aby pismo to było bezbłędne, rzetelne i nie miało braków formalnych. Napisanie dobrego pozwu o rozwód wcale nie jest tak proste. Prawidłowe sporządzanie pozwu rozwodowego ma duże znaczenie dla późniejszego przebiegu postępowania. Dziś wskażemy 5 najczęściej popełnianych błędów w tym piśmie procesowym.

1. Braki formalne w pozwie rozwodowym

Każde pismo procesowe musi zawierać konkretne elementy, aby nie posiadało braków formalnych. Co może być brakiem formalnym? Brak nazwiska, imienia pozwanego, brak wskazania właściwego sądu. Jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ braki formalne wydłużają czas trwania postępowania rozwodowego. W przypadku wystąpienia pewnych braków np. sąd wezwie stronę do ich uzupełnienia, co oczywiście przedłuży postępowanie. Najlepszym rozwiązaniem jest zatem skorzystanie ze wsparcia profesjonalnego pełnomocnika – adwokata czy radcy prawnego, który ma wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych. Można mieć wtedy pewność, że braki formalne nie pojawią się w pozwie rozwodowym.

 

2. Brak opłaty sądowej lub wniosku o zwolnienie z kosztów

Pozew o rozwód podlega stałej opłacie, a co więcej – dowód uiszczenia tej opłaty musi zostać dołączony do pozwu. W sytuacji, kiedy nie stać Cię na pokrycie opłaty sądowej, należy złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów w części lub w całości. W przypadku braku opłaty sądowej, sąd wezwie stronę do uiszczenia jej. Jeśli strona tego nie zrobi, pozew zostanie zwrócony. Również w tej sytuacji całe postępowanie rozwodowe przedłuży się. 

 

3. Niedoprecyzowanie żądań w pozwie

W każdym pozwie muszą znaleźć się dodatkowe elementy. Jednym z koniecznych elementów każdego pozwu jest przedstawienie swojego żądania. Należy tutaj wykazać przede wszystkim to, czego chce strona – rozwodu za porozumieniem stron, czy może orzeczenie o winie drugiej strony. W sytuacji, kiedy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, należy doprecyzować także kwestię ustalenia kontaktów oraz alimentów czy władzy rodzicielskiej. 

 

4. Brak dowodów

Decyzja o rozstaniu zawsze zapada z jakiegoś powodu – może to być zdrada, uzależnienia, niezgodność charakterów. Jak wiadomo, należy udowodnić okoliczności, które doprowadziły do złożenia pozwu rozwodowego. Jeśli wskazujemy, że druga strona jest winna rozpadowi małżeństwa, musimy to jeszcze udowodnić. Dowodami mogą być zdjęcia, nagrania video, nagrania rozmów, e-maile, SMS-y czy zeznania świadków. Jeśli chcemy, by nasze żądanie zostało spełnione np. dotyczące orzeczenia o winie, musimy zebrać dowody na potwierdzenie naszych słów. 

 

5. Niepoprawne uzasadnienie 

W uzasadnieniu główną rolę odgrywają fakty, które mają potwierdzić to, że doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Złą decyzją jest pisanie w uzasadnieniu historii małżeństwa, wspominania dobrych i złych chwil. Dla sądu istotne są wyłącznie fakty i informacje, które wnoszą coś do danej sprawy np. data zawarcia związku małżeńskiego, ilość wspólnych małoletnich dzieci, kwotę żądanych alimentów na dzieci. 

 

Zespół Kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych