Jeżeli dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa istnieje domniemanie, że mąż matki jest jego biologicznym ojcem. Co w przypadku, gdy tak nie jest? Można wnieść pozew do sądu o zaprzeczenie ojcostwa. Kto i kiedy można to zrobić oraz w jaki sposób zaprzeczyć ojcostwu, opowiemy w poniższym artykule.

 

Domniemanie ojcostwa 

W oparciu o art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego domniemuje się, że ojcem dziecka jest mąż matki, jeśli:

 • dziecko zostało urodzone w czasie trwania małżeństwa
 • dziecko przyszło na świat przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa.

Oznacza to tyle, że póki domniemanie to nie zostanie obalone, ojcem dziecka jest mąż matki, który sprawuje nad nim władzę rodzicielską i zobowiązany jest łożyć na jego utrzymanie. 

Domniemanie ojcostwa a separacja

Sądowa separacja nie rozwiązuje małżeństwa. Trwa ono nadal. Jeżeli więc w czasie trwania separacji kobieta urodzi dziecko to domniemuje się, że mąż z którym jest w separacji jest jego biologicznym ojcem. Od tej zasady jest jeden wyjątek. Domniemania ojcostwa nie ma, jeżeli dziecko urodzi się po upływie trzystu dni od orzeczenia przez sąd separacji.

Domniemanie ojcostwa a ponowne małżeństwo

Jeżeli kobieta przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia pierwszego małżeństwa zawarła kolejny związek małżeński i w tym czasie urodziła dziecko, to domniemywa się, że dziecko pochodzi od drugiego męża.

Domniemanie ojcostwa a in vitro

Jeżeli kobieta urodziła dziecko w procedurze in vitro w terminie 300 dni od ustania lub unieważnienia pierwszego małżeństwa będąc już w kolejnym związku małżeńskim, to ojcem dziecka jest pierwszy mąż matki, który wyraził zgodę na tę procedurę.

Zaprzeczenie ojcostwa – skutki

Zaprzeczenia ojcostwa powoduje ustanie wzajemnych praw i obowiązków między ojcem i dzieckiem, takich jak np.: zmiana nazwiska dziecka, dziedziczenie oraz prawa rodzicielskie.

Kto może żądać zaprzeczenia ojcostwa?

Jedynym sposobem na zaprzeczenie ojcostwa jest droga sądowa. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa należy wnieść do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby wnoszącej pozew oraz opłacić go (200 zł). Z żądaniem zaprzeczenia ojcostwa mogą wystąpić:

 • matka dziecka
 • mąż matki
 • pełnoletnie dziecko
 • prokurator.

Termin na zaprzeczenie ojcostwa – mąż matki

Mąż matki może wnieść do sądu pozew o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak, niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Pozew ten wnosi zarówno przeciwko dziecku, jak i matce. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy matka nie żyje. Składa wówczas pozew jedynie przeciwko dziecku. Składając pozew mężczyzna musi udowodnić, że nie jest ojcem dziecka

Termin na zaprzeczenie ojcostwa – matka

Matka ma sześć miesięcy, od urodzenia dziecka, by złożyć pozew do sądu o zaprzeczenie ojcostwa. Składa go przeciwko mężowi i dziecku. Gdy mąż nie żyje, pozywa jedynie dziecko.

Termin na zaprzeczenie ojcostwa – dziecko

Jeżeli pozew składa dziecko, to ma na to trzy lata od uzyskania pełnoletności i powzięcia od matki informacji, że nie pochodzi od męża matki. Może go złożyć nie później niż przed ukończeniem 21 roku życia. Pozywa wówczas matkę i męża matki. Gdy matka nie żyje, pozew składany jest przeciwko jej mężowi. Inaczej wygląda sytuacja, gdy nie żyje mąż matki. Wówczas powództwo wytaczane jest przeciwko kuratorowi, którego ustanawia sąd opiekuńczy

Termin na zaprzeczenia ojcostwa – prokurator

Prokurator nie jest ograniczony żadnym terminem i w każdym czasie może złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa kierując się dobrem dziecka. Najczęściej robi to na wniosek biologicznego ojca dziecka, który nie jest on uprawniony do samodzielnego złożenia pozwu o zaprzeczenie ojcostwa.

Kiedy zaprzeczenie ojcostwa nie jest możliwe?

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa jest niedopuszczalny, gdy:

 • dotyczy pełnoletniego dziecka
 • dziecko, którego pozew dotyczy nie żyje
 • dziecko zostało poczęte w wyniku in vitro, na którą to procedurę mąż matki wyraził zgodę.

Jak zaprzeczyć ojcostwu?

By zaprzeczyć ojcostwu trzeba wykazać, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Można udokumentować ten zarzut  przedstawiając:

 • dowód z badania DNA
 • dokumenty poświadczające, że mąż matki przebywał w tym czasie za granicą, gdy ta zaszła w ciążę
 • dokumentację medyczną, że mąż matki nie mógł być ojcem ze względów zdrowotnych
 • uprawdopodobnienie tezy, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia prawnego przy złożeniu pozwu o zaprzeczenie ojcostwu, skontaktuj się z Centrum Spraw Rozwodowych.